Diashow pauzeert bij muis-over
Target Advies: Akoestiek

Akoestiek

Bij akoestiek denkt men vaak aan muziekinstrumenten of aan zaalakoestiek. Akoestiek omvat echter alles van de productie van (geluid-)trillingen tot geluidwaarneming (psychoakoestiek) en de overdracht ertussen (reflectie, verstrooiing, absorptie, isolatie, afscherming etc.).

Soms is hetzelfde geluid voor de ene persoon of situatie wenselijk en voor de andere hinderlijk zoals overlast door muziek in een cafe of geluid van spelende kinderen. Zelfs geluid van verkeer heeft een positieve functie: we horen immers een auto aankomen!

Middels een aantal wetten als de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Wet geluidhinder (Wgh), het Bouwbesluit (BB), de Wet ruimtelijke ordening, de Arbowet en de Wet milieubeheer (Wm) doet de overheid er alles aan om burgers te beschermen tegen geluid van buiten. Denk hierbij aan geluid van weg-, rail- en vliegverkeer, burenoverlast, industrie- en horecalawaai.

Bepaling geluidbelasting

Target Advies kan u van dienst zijn met o.a. de volgende milieugerelateerde akoestische onderzoeken:

Bouwakoestiek

Voorts kunnen wij u van dienst zijn met bouwakoestische onderzoeken, zoals:

Geluidmetingen en elektro-akoestiek

Voorts kunt u bij ons terecht voor geluidmetingen van milieu- of bouwtechnische aard en elektro-akoestisch advies in geval u een geluidinstallatie wenst of variabele akoestiek op elektronische wijze wil toepassen.Target Advies: Doelmatig, doeltreffend en doelgericht advies in geluid, bouwfysica en elektro-akoestiek!


© Copyright 2018 - Target Advies Produced by SoloMiJo