Diashow pauzeert bij muis-over
Target Advies: Bepaling akoestische gevelbelasting

Akoestische onderzoeken (geluidbelasting)

Wanneer ten behoeve van een nieuw bouwplan het bestemmingsplan gewijzigd dient te worden, is vaak een geluidonderzoek ter bepaling van de geluidbelasting vereist. Ook bij het in bedrijf hebben of nemen van een bedrijf of bij een uitbreiding ervan kan een akoestisch onderzoek aan de orde zijn. Hierbij moet gedacht worden aan de navolgende onderzoeken.

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai

Het bepalen van de geluidbelastingen conform de 'Standaard Rekenmethode II' uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en het toetsen van de resultaten aan de Wet geluidhinder. Onze rapportages zijn geschikt voor het aanvragen van een 'beschikking hogere waarde'. Tevens kunnen wij een advies opstellen met betrekking tot de indeling van het bouwplan, zoals toepassen van dove gevels, de oriëntatie of toepassing van een geluidwal of -scherm.

Akoestisch onderzoek wegreconstructie

Bij de reconstructie van een bestaande weg dient in veel gevallen een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden om na te gaan in hoeverre de nieuwe inrichting negatieve gevolgen heeft voor geluidgevoelige objecten in de omgeving. Er is namelijk sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder indien er ten gevolge van een of meer wijzigingen op of aan een aanwezige weg de geluidbelasting vanwege de weg met 2 dB of meer toeneemt. Met onze kennis software kunnen wij deze berekeningen voor u uitvoeren.

Akoestisch onderzoek industrielawaai

Er kunnen diverse redenen zijn waarom een akoestisch onderzoek industrielawaai dient te worden uitgevoerd voor een inrichting (bedrijf), zoals in het kader van vergunningverlening (omgevingsvergunning), een melding Activiteitenbesluit (Barim), zonebeheer van een geluidgezoneerd industrieterrein of een bestemmingsplanwijziging in verband met een goed woon- en leefklimaat (zie ook milieuzonering).

Door middel van akoestische onderzoeken dient de uitbater van een inrichting aan te tonen, dat afdoende maatregelen ter voorkoming van geluidoverlast op organisatorische, bouwkundige of andere geluidreducerende wijze zijn genomen en men gebruik maakt van de Best Beschikbare Technieken (BBT). Omgekeerd dient de initiatiefnemer van een plan aan te tonen dat het plan bedrijven in de omgeving niet inperkt in hun bedrijfsvoering.

Er zijn drie aspecten waaraan getoetst wordt: de langtijdgemiddelde waarde, waarin naast de intensiteit van het geluid ook de duur ervan meespeelt, de piekniveaus en de indirecte hinder als gevolg van de verkeersaantrekkende werking van een inrichting. Onze industrielawaai onderzoeken zijn altijd op maat gesneden voor uw inrichting.

Akoestisch onderzoek horecalawaai

Een speciale vorm van industrielawaai is horecalawaai. De exploitatiemogelijkheden van een horecapand wordt voor een groot deel bepaald door de gewenste vorm van exploitatie (met name het muziekgeluidniveau), de akoestische eigenschappen van het pand waarin de inrichting is gevestigd en de situering van woningen in de nabijheid. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn met onder andere:

  • het geluidonderzoek: de huidige akoestische situatie van het pand in kaart brengen middels een bouwkundige opname en geluidisolatiemetingen;
  • de bouwkundige detaillering: de noodzakelijke geluidreducties vertalen in bouwkundige maatregelen;
  • het controle-onderzoek: het eindresultaat vaststellen en toetsen aan de normen.

Akoestisch onderzoek windturbines

Nog een speciale vorm van industrielawaai is geluid afkomstig van windturbines.

Windturbines zijn aangewezen in artikel 1.11 van het Activiteitenbesluit (Barim) en moeten een akoestisch rapport bij de melding voegen. De eisen waaraan het akoestisch onderzoek moet voldoen zijn vastgelegd in RARIM (artikelen 3.14a t/m 3.14e en in Bijlage 4: Reken- en meetvoorschrift windturbines). Windturbines worden ter plaatse van gevoelige gebouwen/terreinen getoetst aan 47 dB Lden en 41 dB Lnight.

In tegenstelling tot industrielawaai dient de cumulatie van verschillende windparken meegenomen te worden in de beoordeling. Bij het toetsen aan de geluidzone van een gezoneerd industrieterrein blijven windturbines (conform artikel 1b van de Wet geluidhinder) buiten beschouwing. De toetswaarden voor windturbines gelden niet bij woningen op een gezoneerd industrieterrein.Target Advies: Doelmatig, doeltreffend en doelgericht advies in geluid, bouwfysica en elektro-akoestiek!


© Copyright 2018 - Target Advies Produced by SoloMiJo