Diashow pauzeert bij muis-over
Target Advies: Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

Fijnstof en NOx

Wegverkeer en industrie leveren in Nederland een relevante bijdrage aan de concentraties fijnstof (PM10 en PM2,5). De luchtkwaliteit wordt getoetst op maatgevende locaties. Bij vergunningverlening hoeft de eigen bedrijfswoning echter niet getoetst te worden, bij een bestemmingsplan worden de effecten van alle relevante bedrijven gecumuleerd beoordeeld ter plaatse van alle (bedrijfs)woningen.

Stikstof-depositie

Bij stikstofdepositie wordt gekeken naar de depositie van ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx). Stikstofdepositie wordt met name in het kader van de Wet natuurbescherming beoordeeld ter plaatse van Natura 2000-gebieden. Beoordeeld wordt of sprake is van mogelijke schadelijke effecten voor beschermde flora en fauna en of mitigerende maatregelen nodig zijn.Target Advies: Doelmatig, doeltreffend en doelgericht advies in geluid, bouwfysica en elektro-akoestiek!


© Copyright 2018 - Target Advies Produced by SoloMiJo